650.000 
17.000 
20.000 
49.000 
25.000 
37.000 
45.000 
370.000 
850.000 
650.000 
1.790.000 
850.000 
2.450.000 
890.000 
1.200.000 
1.150.000 
3.290.000 
Ngừng kinh doanh
Ngừng kinh doanh
27.000 
Ngừng kinh doanh
25.000 
320.000 
850.000 
0987.054.858